Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Quy chế chuyên môn
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 82 /QC-THLH Long Hậu,  ngày  10 tháng 10 năm 2020
 
 
QUY CHẾ
Về việc qui định các hoạt động chuyên môn
Năm học 2020 – 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-THLH ngày 10  tháng 10 năm 2020 của trường TH Long Hậu)
 
 
 
 
           Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 ban hành điều lệ trường TH có hiệu lực từ ngày 20/10/2020(thay thế TT 41/2010/TT-BGDĐT);
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 về quy định đánh giá HS tiểu học (áp dụng đối với lớp 1)
Căn cứ kế hoạch số 81/KH-THTH ngày 10 tháng 10 năm 2020 Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Long Hậu xây dựng Quy chế chuyên môn năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
          - Quy chế này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và học sinh; chế độ công tác, hội họp, học tập, báo cáo; quy định hồ sơ chuyên môn và chế độ kiểm tra đối với Giáo viên, Nhân viên trong nhà trường;
            - Quy chế này nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của BGH, tổ chuyên môn trong nhà trường; phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực làm việc của đội ngũ giáo viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Phạm vi áp dụng trong trường Tiểu học Long Hậu;
- Đối tượng thực hiện quy chế này bao gồm toàn bộ giáo viên trong trường.
 
PHẦN II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  1. QUI ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC.
1. Giờ hành chính – giảng dạy chính thức:
 Sáng bắt đầu từ 7 giờ 15 phút.
          Ra về lúc 10 giờ 15 phút ( lớp học 2 buổi )
                          11 giờ              ( lớp học 1 buổi )
 Chiều bắt đầu từ 13 giờ
           Ra về lúc 15 giờ 20 phút ( lớp học 2 buổi )
                           16 giờ 30 phút ( lớp học 1 buổi )
-Trước giờ vào học  chính thức của mỗi buổi học có 10 phút truy bài đầu giờ. GV phải có mặt trước giờ truy bài  ít nhất 5 phút để quản lý học sinh và tổ chức cho HS vệ sinh khu vực lớp mình phụ trách sạch sẽ, thường xuyên.
- Trong giờ truy bài, GVCN hoặc GV dạy chuyên dạy tiết 1 phải có mặt tại lớp để quản lý học sinh.
-  Sáng thứ hai, sinh hoạt chào cờ đầu tuần toàn trường TPT chịu trách nhiệm tổ chức điều hành, BGH, nhân viên hành chính và GV có buổi dạy sáng thứ 2 cùng tham dự đầy đủ.
  1. Ngày công:
- Phấn đấu ngày công đạt 100% theo qui định của Bộ Luật lao động. Tất cả các t­­rường hợp nghỉ đều phải có xin phép trước với lý do chính đáng và được BGH đồng ý mới được nghỉ. Đối vối  giáo viên phải gửi  kèm hồ sơ giáo án của buổi dạy để nhà trư­­ờng phân công ngư­­ời dạy thay.
- Hạn chế các trường hợp nghỉ đối với các việc không nằm trong chế độ. Nếu xin nghỉ phải được sự đồng ý của BGH và nhờ GV trong trường dạy thay lớp.
  1.  PHÂN CÔNG THI HÀNH NHIỆM VỤ :
Thực hiện theo qui chế làm việc của trường tiểu học Long Hậu năm học 2020-2021. Cụ thể một số nhiệm vụ thực hiện về chuyên môn như sau:
    1. ĐỐI VỚI BAN GIÁM HIỆU:
          - Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (đối với lớp 1). Quản lý, chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ năm học, đúng thời khóa biểu, đúng phân phối chương trình theo khối lớp.
- Lập kế hoạch chuyên môn và các kế hoạch khác, xây dựng quy chế chuyên môn, phê duyệt và kiểm tra hồ sơ của chuyên môn, báo cáo, đánh giá theo quy định. Quản lý, chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn.Phân công công tác cho từng giáo viên phù hợp với chuyên môn được đào tạo, giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ, lớp. Sinh hoạt chuyên môn trường 1 lần/ tháng
- Kiểm tra giáo viên định kỳ, đột xuất, đánh giá xếp loại GV. Kiểm tra chuyên đề chuyên môn 100% .Dự đủ số tiết theo quy định (báo trước hoặc đột xuất).
- Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá xếp loại các môn học ở tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 về quy định đánh giá HS tiểu học (áp dụng đối với lớp 1). Chỉ đạo kiểm tra định kỳ đúng lịch, đúng quy chế. Báo cáo đúng chất lượng, đúng thời gian. Hướng dẫn Tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kì theo quy định. Tổ chức duyệt đề kiểm tra theo định kì: Giữa kì, cuối học kì và cuối năm học.
         -Triển khai đầy đủ các chuyên đề, các cuộc thi đối với giáo viên và học sinh. Tham gia giảng dạy đảm bảo theo qui định của Điều lệ Trường tiểu học.
2. ĐỐI VỚI TỔ CHUYÊN MÔN
- Chấp hành sự phân công, điều động của Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học của tổ, khối mình phụ trách.
Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn từng tổ khối do mình được phân công phụ trách. Thực hiện đúng các loại hồ sơ theo quy định, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên ở trong khối hàng tuần, có kế hoạch dự giờ theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;
- Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;
-Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần/ 1 lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn (mở chuyên đề; thao giảng) . Giám sát chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong khối mình quản lý.
          Nắm thật chính xác số lượng học sinh của khối theo từng tháng, báo cáo đúng theo quy định và định kì.
  1. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
3.1.Quy định chung:
     - Thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng điều hành.
- Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.
- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
Tăng cường làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, lên lớp đúng thời gian quy định, tác phong chỉnh chạc, gọn gàng.
Thực hiện lên lớp có giáo án, soạn bài đầy đủ và có chất lượng.
Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học và sử dụng có hiệu quả.
Cập nhật tốt các loại hồ sơ theo quy định.
Tham gia tốt các buổi thao giảng, mở chuyên đề và các hoạt động khác. Dự giờ đầy đủ theo kế hoạch của trường và kế hoạch hoạt động và Qui chế chuyện môn.
Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế nhà trường đề ra.
Tham gia tốt các các phong trào và các cuộc vận động nhà trường và ngành phát động. 
Giáo viên dạy chuyên phải quản lý học sinh và chịu trách nhiệm về môn dạy, tiết dạy.       
3.2. Hồ sơ, sổ sách cá nhân: Giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cá nhân như sau:
- Giáo án giảng dạy
+ GV tự lên kế hoạch dạy học, thống nhất nội dung chương trình cho phù hợp và được duyệt của Hiệu trưởng, giáo án được soạn trước 3 ngày, nếu đánh vi tính phải đúng phông chữ và cỡ chữ. Nội dung chương trình bám theo QĐ 16 của Bộ giáo dục, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018(lớp 1). Soạn bài phần mục tiêu phải bám theo chuẩn kiến thức, kĩ năng do bộ quy định.
+ Mỗi GV phải làm 1 ĐDDH tự làm có chất lượng/năm
+ Mỗi giáo viên phải có 01 đề tài sáng kiến hoặc đề tài khoa học/năm học; hằng năm được đăng kí vào đầu năm học theo Tổ.
+ Giáo viên phải tự đăng kí nội dung cần bồi dưỡng cụ thể gửi về Tổ CM tổng hợp nộp về nhà trường để có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tập trung hơn.
- Sổ tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục:
Cần đọc kỹ hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo qui định của sổ. Ghi cẩn thận, sạch sẽ, chỉ sử dụng bằng bút bi mực xanh trong sổ theo dõi theo quy định, tuyệt đối không dùng bút xóa.
- Sổ chủ nhiệm:
+ Kế hoạch năm, học kì: Ghi rõ hoạt động dạy học và các hoạt động khác
+ Kế hoạch tháng: Ghi rõ hoạt động dạy học, hoạt động khác, có sơ kết cụ thể từng tháng.
+ Phần theo dõi rèn luyện và học tập của học sinh, GV cần nhận xét cụ thể và theo dõi số ngày nghỉ của học sinh, GV ghi vào dòng cuối theo học kì và tổng hợp lại để ghi vào học bạ.
- Sổ hội họp: Ghi đầy đủ nội dung các cuộc họp hội đồng, họp chuyên môn mỗi tháng 1 lần, họp tổ chuyên môn 2 tuần / lần. Ghi thành phần dự họp, người chủ trì cuộc họp và các ý kiến giải trình đầy đủ.
- Sổ dự giờ: Ghi cụ thể, chi tiết tiến trình tiết dạy; ý‎ kiến nhận xét, đánh giá, ghi điểm và bài học kinh nghiệm sau khi dự tiết dạy.
- Sổ bồi dưỡng chuyên môn, tư liệu: Ghi chép lại nội dung, kinh nghiệm các chuyên đề tổ, trường, phòng, sở tổ chức; Ghi các kinh nghiệm tự rút ra trong quá trình dạy, các nội dung trong chuyên san, nội dung tự bồi dưỡng (có thể là bài toán, bài văn, bài viết chữ đẹp, mẹo luật, quy tắc…mà GV cảm thấy hay, quan trọng và cần thiết.
3.3. Học bạ học sinh: Thực hiện đúng hướng dẫn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 về quy định đánh giá HS tiểu học (áp dụng đối với lớp 1)
- Phần lý lịch học sinh phải ghi đúng và đủ tất cả các thông tin theo khai sinh hợp lệ, chữ viết phải rõ và đẹp.
- Phần số đăng bộ phải ghi rõ số và có suyệt trên năm học (ví dụ: 001/2019 – Số 19 là viết tắt của năm 2019).
- Phần sức khỏe của HS: GVCN liên hệ với GV phụ trách y tế nhà trường, điền đầy đủ các cột cân nặng, chiều cao….vào đầu năm (hoặc cuối kì I) và cuối năm học.
- Ngày tháng, địa danh ở các trang tương ứng ghi phải đủ và đúng theo thời gian thực hiện. Ví dụ: Cần Giuộc, ngày   tháng   năm 2019
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS ghi ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu tương ứng với các môn học và hoạt động giáo dục của từng học kì và cả năm.
- Phần thành tích nổi bật/những điều khắc phục, giúp đỡ, khen thưởng, GV ghi đúng theo hướng dẫn ghi học bạ.
3.4. Kiểm tra, chấm bài và ghi điểm
- Số lần kiểm tra ít nhất cho từng môn học theo quy định của về đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo TT 22/2016/TT-BGDĐT và Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót, nhận xét cụ thể và phát về cho học sinh;  giáo viên ghi điểm chân phương rõ ràng.
- Kết quả học tập của học sinh đ­ược giáo viên nhận xét đánh giá theo định kì vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và thực hiện đánh giá công bằng, chính xác.
- Học sinh nào không dự được kiểm tra thì giáo viên báo cáo về nhà trường và bố trí cho học sinh kiểm tra lại. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh.
- Kiểm tra vở ghi bài, vở bài tập thường xuyên, hàng ngày để đánh giá được tinh thần thái độ học tập của học sinh và có biện pháp bỗ trợ giúp đỡ học sinh (nếu cần).
4. THƯ VIỆN VÀ THIẾT BỊ
4.1.Thư viện:
Quản lý toàn bộ sổ sách thư viện trong nhà trường, lên kế hoạch thực hiện sổ phân loại từng đầu sách, lên kế hoạch hoạt động: Cho mượn SGK, SGV. Thực hiện phát triển sách bằng nguồn xã hội hóa, giáo viên, học sinh đóng góp và kinh phí hoạt động của nhà trường.
Lên kế hoạch và phối hợp với GVCN tổ chức cho học sinh đọc sách… theo từng chủ điểm một cách khoa học và thường xuyên.
Thực hiện cập nhật tất cả các loại hồ sơ sổ sách theo quy định và kịp thời và đúng kế hoạch và thời gian.
Hằng năm có kế hoạch cho mượn và cuối năm phải thu hồi lại để cân đối mới cho năm học tiếp theo. Theo dõi cấp phát tập, đồ dùng học tập của học sinh, tài liệu giảng dạy… một cách cụ thể và khoa học , lưu trữ hồ sơ tốt.
Xây dựng, giới thiệu và tổ chức hoạt động hiệu quả góc và tủ sách pháp luật
4.2. Thiết bị:
Có hồ sơ sổ sách ghi chép đầy đủ tài sản thiết bị; có sổ ghi chép mượn và trả, nhật kí theo dõi phòng thiết bị; vạch kế hoạch hoạt động, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Kết hợp với Phó hiệu trưởng, giáo viên để nâng cao chất lượng hoạt động của phòng chuyên, hướng dẫn lập sổ nhật ký hoạt động, kiểm tra phòng chuyên mỗi tháng 1 lần về quản lý sử dụng CSVC, về hồ sơ qui định; bảo quản sắp xếp ngăn nắp tiện lợi cho việc sử dụng; tổ chức bàn giao tài sản cho GV dạy chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng mất mát do thiếu trách nhiệm lập biên bản bồi hoàn.
5. CÔNG TÁC DỰ GIỜ, KIỂM TRA CHUYÊN MÔN
- Kiểm tra hoạt động dạy và học của GV và HS, kiểm tra hồ sơ sổ sách
- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ chuyên môn
- Kiểm tra nội bộ: 100% GV/năm
- Kiểm tra đột xuất khi cần thiết
-Tổ trưởng chuyên môn duyệt giáo án GV 2 tuần/lần, BGH duyệt 1 lần/tháng (vào các ngày 28,29,30 hàng tháng)
-Tổ chức Hội giảng chuyên đề cấp trường: 1 chuyên đề/tổ khối/HK
-Thao giảng: Mỗi tổ khối 1 lần/tháng
-Dự giờ mỗi GV ít nhất 2 tiết/HK,dự giờ đồng nghiệp ít nhất 6 tiết/HK. -BGH dự giờ có thể báo trước hoặc dự giờ đột xuất.
    - Dự giờ GVG trường 2 tiết/1 GV, BGH có thể dự giờ một số GV và được báo trước 1 ngày trước khi dự. Trong buổi dự, GV được quyền tự chọn 1 tiết, 1 tiết còn lại bốc thăm. GV được công nhận GV dạy giỏi cấp trường nếu đạt vòng lí thuyết và tiết tự chọn phải đạt loại Giỏi, tiết bắt buộc có thể loại khá trở lên. GV không được công nhận GV dạy giỏi cấp trường nếu không đạt vòng lí thuyết hoặc nếu đạt vòng lí thuyết nhưng các tiết thực hành không đúng yêu cầu nêu trên.
             6.  CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG NĂM HỌC
     1. Thi an toàn giao thông cấp Trường, Huyện, tỉnh (nếu có tổ chức)
                 2. Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường, huyện, tỉnh(nếu có tổ chức)
                 3. Thi vẽ tranh năng khiếu cấp tiểu học
     4. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường,giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
                 5. Thi hùng biện Tiếng Anh dành cho HS tiểu học
                 6. Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học
7. Thi giao lưu các hoạt động do ngành tổ chức.
            7. QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
1. Khen thưởng( Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ)
2.Đánh giá các hoạt động chuyên môn(thực hiện theo biểu điểm thi đua của trường)
Trên đây là quy chế chuyên môn năm học 2020 – 2021 của trường Tiểu học Long Hậu, các tổ chuyên môn nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ và triển khai đến các thành viên trong tổ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG
- HT, PHT;
- Các Tổ trưởng CM;
- HĐGV
- Lưu: CM.
                                                                                Phạm Văn Hồng
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An