Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Kế hoạch tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH LONG HẬU
Số: 90/KH-THLH
 
 
 
 
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                 Long Hậu, ngày  11  tháng 10 năm 2020
 
 
 
                
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ kế hoạch số 81/KH-THLH ngày 10/10/2020 kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường TH Long Hậu;
Trường TH Long Hậu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:
I.Mục đích:
            1. Phát hiện, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, của toàn ngành;
 2.Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;
3. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
II. Yêu cầu
1. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thực hiện theo Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông .
2. Việc tổ chức Hội thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
3. Hội thi phải thực sự là ngày hội thể hiện tài năng sư phạm của giáo viên tiểu học, được đông đảo giáo viên tham gia với niềm tự hào nghề nghiệp.
4. Việc tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là do giáo viên tự nguyện, không  ép buộc giáo viên phải tham gia và không được tạo áp lực cho giáo viên để lấy thành tích cho nhà trường dưới mọi hình thức.
III. Nội dung thi, hình thức thi, hồ sơ thi
  1. Nội dung - Hình thức thi
     a) Thực hành dạy một tiết (35-40 phút) theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;
b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường đang dạy. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
2. Hồ sơ tham dự Hội thi cấp trường:
Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6, 7, 8 của Quy định này; xác nhận của lãnh đạo trường kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy;
IV. Đối tượng, tiêu chuẩn giáo viên dự thi
1. Đối tượng dự thi: Giáo viên tiểu học, giáo viên chuyên các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, tiếng Anh, Tin học  đang trực tiếp giảng dạy ở trường TH Long Hậu.
2. Tiêu chuẩn giáo viên tham gia dự thi
Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;
V. Đánh giá, xếp loại, cơ cấu giải thưởng
1. Đánh giá các nội dung thi:
a) Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục:
- Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.
- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.
b) Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác công tác giảng dạy:
- Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với học sinh và thực tiễn nhà trường, công tác giảng dạy của cá nhân giáo viên tại trường đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.
- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá.
2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.
- Kết quả hội thi sẽ được công bố vào ngày tổng kết hội thi.
3. Cơ cấu giải thưởng: GV đạt GV dạy giỏi cấp trường được chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.
VI. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi
  1. Thời gian, địa điểm
- GV đăng ký dự thi ngày 12/10/2020
-Thi tiết dạy trong tháng 11
-Trình bày các biện pháp: ngày 21/11/2020
2. Kinh phí: Trong nguồn kinh phí của trường chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021. Để Hội thi diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao, đề nghị giáo viên dạy lớp và các bộ phận có liên quan nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Toàn thể CB,GV trường;                                           
- Lưu: CM./.                                                                        
                                                                         
                                                                
                                                                                                        Phạm Văn Hồng
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An