Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Quyết định công nhận GV dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH LONG HẬU 
Số: 124  /QĐ-THLH
 
 
  
 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
                                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                         Long Hậu, ngày 14 tháng 12 năm 2020
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường
năm học 2020-2021
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH LONG HẬU
 
             Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
           Căn cứ kế hoạch số 90/KH-THLH ngày 11/10/2020 của Trường TH Long Hậu về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 -2021;
           Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 -2021;
          Xét đề nghị của Ban giám khảo,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
        Điều 1. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy  giỏi cấp trường  năm học
2020-2021 gồm các ông(bà) có tên như sau: (danh sách đính kèm).
Điều 2. Giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021 được cấp giấy chứng nhận và hưởng chế độ theo quy định hiện hành.
Điều 3. Bộ phận Chuyên môn trường kế toán và các giáo viên có tên trong  Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
 
Nơi nhận:
- PGD(b/c);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu: CM .
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Phạm Văn Hồng
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
                                     Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021
             (kèm theo quyết định số 124  /QĐ-THLH ngày 14/12/2020 của trường TH Long Hậu)
 
 
 
STT
 
 
Họ và tên GV
 
Dạy Lớp
 
 
       Ghi chú
1 Võ Thị Dành 1/1  
2 Lê Thị Phương Trúc 1/2  
3 Huỳnh Thị Kim Loan 1/3  
4 Giả Thị Hoàng Giang 3/2  
5 Huỳnh Thị Tình 1/5  
6 Nguyễn Thị Bích Nga 3/4  
7 Nguyễn Thị Phượng 2/1  
8 Nguyễn Thị Thanh 2/3  
9 Phạm Thiên Trang 1/4  
10 Phạm Văn Hai 2/5  
11 Mai Thị Chín Nhỏ 2/6  
12 Nhiêu Thị Anh Đào 3/1  
13 Ngô Thị Hồng Thơ 1/6  
14 Lê Văn Oanh 3/5  
15 Phan Văn Duy 3/6  
16 Trần Thị Trung Kim AN  
17 Nguyễn Văn Thành Bá 4/1  
18 Huỳnh văn Tánh 5/2  
19 Nguyễn Thị Diễm Hương 5/3  
20 Nguyễn Thị Ngọc Yến 4/5  
21 Nguyễn Vĩnh Lộc Tin học  
22 Nguyễn Thị Tây Thi AV  
23 Nguyễn Thị Kim Sa 5/1  
24 Phạm Thanh Giang 5/4  
25 Trần Thị Bảo Ngọc 4/3  
26 Phùng Minh Triều 5/5  
27 Võ Thị Ngọc Kiều 2/4  
 
            Tổng cộng: Danh sách có 27 GV đạt GVdạy giỏi cấp trường./.
 
                 
 
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An