Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Kế hoạch tổ chức Hội thi GVCNG cấp trường năm học 2020-2021
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH LONG HẬU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Số:  93/KH-THLH                Long Hậu, ngày  11  tháng  10 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường
năm học 2020 – 2021
 
           Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; Trường TH Long Hậu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích
           a) Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành;
b) Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;
c) Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.
2. Yêu cầu
a) Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;
b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;
c) Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.
II. Nội dung và hình thức thi
                 a) Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;
                 b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
III. Đối tượng và tiêu chuẩn tham dự Hội thi
1. Đối tượng
- Tham dự Hội thi GVCNG là những giáo viên tiểu học đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong trường TH Long Hậu.
2. Tiêu chuẩn
     Giáo viên tham gia Hội thi GVCNG cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;
IV. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi:
Thời gian tổ chức hội thi: Từ ngày 28/11 đến ngày 19/12/2020
-Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp: Ngày 28/11và ngày 5/12/2020
-Địa điểm: Tại điểm chính
-Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục tại lớp: Từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2020
-Kinh phí tổ chức hội thi: Theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 trong nguồn hoạt động phí của trường
          V. Điều kiện công nhận Giáo viên Chủ nhiệm giỏi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.
        VI.Giải thưởng
Giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 100 000 đ/1GV
          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021.Đề nghị tất cả GVCN lớp nghiêm túc thực hiện ./.
 
Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG
- GVCN(t/h);
- Lưu:  VP, CM./.
 
 
                                                                                   Phạm Văn Hồng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An