Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tin nổi bật
Quyết định công nhận GV chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020-2021
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH LONG HẬU
Số:125/QĐ-THLH
 
 
  
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
                                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Long Hậu, ngày 19  tháng 12 năm 2020
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
năm học 2020-2021 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH LONG HẬU
             Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
           Căn cứ vào kế hoạch số: 94/KH-THLH, ngày 11tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng trường TH Long Hậu về việc Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;
          Căn cứ vào kết quả của Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020-2021
          Xét đề nghị của Ban tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020-2021,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
        Điều 1.Cấp giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho các cá nhân giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm  giỏi cấp trường  năm học 2020-2021.
(Danh sách kèm theo)
        Điều 2. Chế độ tiền thưởng theo dự trù kinh phí của hội thi
Công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 100 000đ
        Điều 3. Bộ phận Chuyên môn, kế toán, các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu: CM .
           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
               Phạm Văn Hồng
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
năm học 2018-2019
(kèm theo Quyết định số 125/QĐ-THLH ngày 11/10/2020 của Hiệu trưởng trường TH Long Hậu)
                                                            
 
 
 
STT
 
 
Họ và tên GV
 
Lớp chủ nhiệm
 
 
       Ghi chú
1 Phạm Văn Hai 2/5  
2 Huỳnh Thị Kim Loan 1/3  
3 Lê Thị Phương Trúc 1/2  
4 Phạm Thanh Giang 5/4  
5 Võ Thị Dành 1/1  
6 Trần Thị Bảo Ngọc 4/3  
7 Huỳnh Thị Tình 1/5  
8 Nguyễn Thị Diễm Hương 5/3  
9 Nguyễn Thị Ngọc Yến 4/5  
10 Ngô Thị Hồng Thơ 1/6  
11 Phạm Thiên Trang 1/4  
12 Phan Văn Duy 3/6  
13 Lê Văn Oanh 3/5  
14 Nguyễn Thị Thanh 2/3  
15 Võ Thị Ngọc Kiều 2/4  
16 Nguyễn Văn Thành Bá 4/1  
17 Huỳnh văn Tánh 5/2  
18 Nhiêu Thị Anh Đào 3/1  
19 Mai Thị Chín Nhỏ 2/6  
20 Nguyễn Thị Phượng 2/1  
                   Danh sách trên có 20 giáo viên đạt GV CNG cấp trường.
 
 
 
 
 
 
 
2018 © Trường Tiểu học Long Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An